Regulamin & FAQ

1.0 DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa wszystkie prawa i obowiązki Administratora Tankers.pl i Użytkowników strony Tankers.pl oraz reguluje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, dokonywane przez Serwis; przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
3. Sklep internetowy (Sklep) – internetowy serwis usługowy, prowadzony pod adresem: https://tankers.pl/, o nazwie Tankers.pl, który świadczy usługi sprzedaży Użytkownikowi Przedmiotów w formie gadżetów, odzieży i akcesorii.
4. Gra – World of Tanks – gra, w której Użytkownik może wykorzystać otrzymane przez nas pakiety podarunkowe.
5. Producent – Tankers.pl, do której należą udostępniane w sklepie Przedmioty.
6. Administrator Tankers.pl (Administrator) – osoba będąca właścicielem strony Tankers.pl: “LIDER”, pod adresem: ul. Reymonta 1, 37-500 Jarosław; NIP: 5833015040;
7. Polityka prywatności Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się do wszelkich usług wymagających udostępnienia danych osobowych, świadczonych przez tankers.pl za pośrednictwem serwisów internetowych należących do tankers.pl.


2.0 ZAKRES ZASTOSOWANIA

1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przechowywania i przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisów internetowych Firmy („Użytkownicy”) dostępnych pod następującymi adresami: Tankers.pl
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych. Tankers.pl jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2.1 ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISÓW

1. Dane osobowe Użytkownika są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisów. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Serwis Tankers.pl, a w tym zakładaniem przez Użytkownika kont w Serwisach, składaniem zamówień na produkty i usługi, dokonywaniem zakupów, przesyłaniem ofert marketingowych, newsletterów, korzystaniem z forum, zapewnieniem wsparcia technicznego dla Użytkowników, udzielaniem odpowiedzi na pytania i reklamacje, udziałem w konkursach organizowanych przez Tankers.pl, wypełnianiem ankiet dotyczących Serwisu oraz udostępnianiem innych funkcjonalności Serwisu.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Serwisów może uniemożliwić Uczestnikowi korzystanie z tej usługi np. uniemożliwić założenie indywidualnego konta w Serwisie, uniemożliwić dostęp do forum, uniemożliwić przekazanie odpowiedzi na zapytania i reklamacje, czy uniemożliwić uczestnictwo w konkursie.

2.3 ZAKŁADANIE KONT W SERWISACH, ZAMAWIANIE USŁUG

1. W celu założenia indywidualnego konta w Serwisie Użytkownik podaje swoje dane tj.: e-mail oraz hasło, za pomocą którego będzie logował się do Serwisu. ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem tj. świadczenia ww. usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

3.0 REKLAMACJE I WSPARCIE TECHNICZNE

1. W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym poprzez uzupełnienie formularzy zamieszczonych w Serwisach, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Serwisu korzystając z danych kontaktowych w zakładce kontakt w serwisie Tankers.pl.
2. Kontaktując się w sprawie wsparcia technicznego, innych pytań lub reklamacji Użytkownik wskazuje swoje dane takie jak np. adres e-mail, w celu możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane pytania lub reklamację. Dane te przetwarzane są w celu udzielenia informacji na pytania oraz reklamacje. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Tankers.pl (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadniony interes Firmy polega na konieczności ustosunkowania się do zapytań Użytkowników oraz rozpatrzenia reklamacji.

4.0 KONKURSY

1. Jeśli Tankers.pl na swoich stronach internetowych ogłasza konkursy/event w związku ze zgłoszeniem do takiego konkursu/eventu Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych wskazanych w stosownym formularzu konkursowym. Dane Użytkownika uczestniczącego w konkursie/evencie przetwarzane są w celach realizacji konkursu, w tym w celu przekazania wyników konkursu i nagród. Przetwarzanie danych w ww. celu jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu przez Firmę tj. wykonania zobowiązań wynikających z organizacji konkursu/event (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

5.0 NEWSLETTER

1. Za pośrednictwem Serwisów, w tym w szczególności w zależności od sytuacji, przy okazji zakładania indywidualnego konta, zamawiania usług i produktów, konkursów, korzystania z forum, przystępowania do konkursów itp. Użytkownik może wyrazić zgodę na marketing bezpośredni tj. otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, w tym także za pośrednictwem aplikacji na telefon lub e-mailem. Wówczas podstawą przetwarzania danych będzie zgoda Użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Informacje marketingowe przekazywane w ten sposób mogą zawierać np. informacje o usługach i produktach Firma, ankiety, newslettery, itp. Zgoda może obejmować konkretny rodzaj informacji np. zgoda dotyczyć wyłącznie otrzymywania newsletterów. Udzielenie zgody może nastąpić np. poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu rejestracyjnym lub na stronach internetowych Serwisów Tankers.pl . Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna i nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisów. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych drogą elektroniczną np. za pośrednictwem ustawień swojego indywidualnego konta w panelu konta lub poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe.

6.0 BADANIA

1. W przypadku zbierania danych służących do założenia indywidualnego konta, zamawiania usług i produktów, korzystania z forum, Konkursów eventów, korzystania ze wsparcia technicznego, składania reklamacji i zapytań, uczestniczenia w konkursach, przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną, Tankers.pl może przetwarzać dane użytkowników w celu analiz statystycznych i marketingowych, opracowywania strategii marketingowych oraz poprawy jakości swoich usług i produktów oraz działania Serwisów. Do tego celu Firma może wykorzystywać także anonimowe oraz nieanonimowe ankiety wypełniane przez Użytkowników bezpośrednio za pomocą formularzy dostępnych w Serwisach lub przesyłanych przez Użytkowników za pośrednictwem e-maila lub w inny sposób. Przetwarzanie danych w ww. celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Tankers.pl (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadniony interes Firmy polega na przetwarzaniu danych Klienta i Użytkownika w celu poprawy jakości usług i marketingu usług i produktów Tankers.pl.

7.0 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Jeżeli Tankers.pl prosi Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych np. w związku z przesyłaniem informacji marketingowych drogą elektroniczną lub w związku z uczestnictwem w nowych projektach lub inicjatywach Tankers.pl i Użytkownik udzielił takiej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, co nie wpłynie jednak na zgodne z prawem przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody.

8.0 PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu i otrzymania informacji o danych osobowych, które Tankers.pl przetwarza, do aktualizacji i sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawa usunięcia danych lub, jeśli ma to zastosowanie, prawa do przenoszenia danych. W pewnych przypadkach wymagania przewidziane w przepisach prawa mogą ograniczać ww. uprawnienia Użytkownika. Oprócz wyżej wymienionych praw, Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.0 ZABEZPIECZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

1. Tankers.pl oświadcza, iż dane przez nią przechowywane i przetwarzane zabezpieczone są w niezbędny sposób zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Tankers.pl utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie Administratorzy, którzy potrzebują danych w celu świadczenia usług i obsługi Serwisów.
2 Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego konta, realizacji usług, korzystania z forum, Braniu udziału w eventach, uczestniczenia w konkursie oraz zapewnienia wsparcia technicznego, przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach prawa lub przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku gdy Tankers.pl przetwarza dane w celu bezpośredniego marketingu produktów i usług dane przestają być przetwarzane w tym celu z chwilą zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik może także w każdym czasie wycofać swoją zgodą na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, po cofnięciu zgody informacje nie będą już przesyłane.

10.0 PRZEKAZYWANIE DANYCH

1. Firma nie przekazuje danych Użytkowników żadnym podmiotom trzecim, chyba że takie przekazanie jest zgodne z przepisami prawa np. niezbędne do wykonania usługi zamówionej przez Użytkownika. W zależności od okoliczności Państwa dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, a w szczególności: zewnętrznym usługodawcom (w tym dostawcom usług IT, agencjom marketingowym), księgowym, prawnikom, audytorom/rewidentom, sądom lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
2. Dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane wyłącznie na terenie państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11.0 PRZEKIEROWANIE NA STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW TRZECICH

1. W przypadku przekierowania Użytkowników na strony internetowe podmiotów innych niż Tankers.pl (np. w celu dokonania zakupu wybranego produktu), Tankers.pl nie przekazuje tym podmiotom żadnych danych osobowych Użytkowników. W zakresie w jakim funkcje lub powiązane strony internetowe odwiedzane przez Uczestnika nie są Serwisami Tankers.pl, Tankers.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych związane z korzystaniem z tych stron internetowych. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez te strony internetowe Użytkownik powinien zapoznać się z udostępnionymi na tych stronach politykami prywatności.

12.0 PLIKI COOKIES

1. W związku ze stałym podnoszeniem wygody korzystania z Serwisów niektóre ich elementy mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w jego identyfikacji i dostosowaniu strony internetowej do jego osobistych preferencji. Większość plików cookies zawiera adres strony, czas przechowania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Serwisów, to między innymi adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp. Te dane są zbierane między innymi przy pomocy plików cookies. Są one wykorzystywane w celu optymalizacji obsługi Użytkownika oraz gromadzenia anonimowych, zbiorowych statystyk, które są wykorzystywane do lepszego zrozumienia preferencji użytkowników oraz poprawiania jakości strony.
2. Pliki cookies wykorzystywane w Serwisach zbierają anonimowe dane statystyczne, przechowują informacje o wzięciu udziału głosowaniach (bez informacji o wyniku głosowania) i identyfikują aktywne sesje..
3. Domyślnie, standardowe przeglądarki internetowe pozwalają na przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na pliki cookies powinien zmienić ustawienia przeglądarki. Użytkownik może także zmieniać te ustawienia w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie akceptowała pliki cookies lub powiadamiała Użytkownika przy każdej próbie zapisania plików cookies na urządzeniu. Więcej informacji na temat ustawień dla plików cookies można znaleźć w informacjach dotyczących przeglądarki. Wyłączenie przechowywania plików cookies w przeglądarce nie uniemożliwia dostępu do Serwisów, ale może powodować pewne niedogodności w korzystaniu z nich.

13.0 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Tankers.pl może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Użytkowników poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisach oraz informując o tym Użytkowników poprzez przesłanie zaktualizowanej Polityki Prywatności na ich adresy e-mail lub umieszczając stosowną informację bezpośrednio na koncie Użytkownika, w przypadku Użytkowników posiadających konto. Z powyższych względów warto, aby Użytkownik od czasu do czasu sprawdzał aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z Serwisów.

14.0 ŚIEĆ STREMERÓW TANKERS.PL

1. Wszelkie Informacje i zasady streamerów podlegających pod sieć stremerów tankers.pl, są zawarte na stronie Tankers.pl w zakładce (LiveSTREAM ) lub pod tym linkim https://tankers.pl/live/ .

15.0 ZAKUPY I PŁATNOŚCI

1. Zakup Przedmiotu odbywa się przez zalogowanie się w Sklepie przez platformę Tankers.pl, Przy każdym produkcie ze sklepu Tankers.pl jest przycisk “Kup” przy wybranym Przedmiocie.
2. Płatności w Sklepie są dokonywane za pomocą wirtualnej gotówki poprzez system PayPal.
3. Tankers.pl umożliwia zakup wirtualnych jak iż materialnych pakietów za pomocą: Paypal.
4. Cena za usługę PayPal podana jest przy wykonywaniu wirtualnej płatności w Sklepie Tankers.pl.
5. Po zakupie Przepustki Tankers.pl Przedmiot zostaje dodany do konta Użytkownika , na czas określony, użytkownik ma wgląd do swojej histori zakupów przedmiotów wirtualnych jak i rzeczowych.
6. Tankers.pl zastrzega sobie prawo do opóźnienia trwania wysyłki Przedmiotu z przyczyn niezależnych jak i zależnych od Tankers.pl. W przypadku trudności ze zrealizowaniem zamówienia, Przedmiot zostanie przesłany w ciągu ok. 14 dni.
7. Przedmioty znajdujące się w koszyku przez 2 tygodnie zostają one usunięte z twojego koszyku.

16.0 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU TANKERS.PL

1. Tankers.pl nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, jeżeli udostępniając dane w celu przekazywania informacji o Przedmiotach, nie wie o ich bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
2. Treści zamieszczane na stronie Tankers.pl nie mają na celu naruszania niczyjej godności, prywatności ani praw autorskich. Administrator nie odpowiada za obraźliwe lub wulgarne treści pod materiałami Tankers.pl (np. nicki).
3. Wszelkie materiały a w szczególności elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje dostępne na stronie internetowej Tankers.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Tankers.pl lub podmiotów współpracujących ze Tankers.pl. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Do wyżej wymienionych wskazań nie zalicza się pobierania Przedmiotów na własne cele Użytkownika, zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych dla prawidłowego funkcjonowania Strony Tankers.pl. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, czy problemy zaleca się zgłaszać niezwłocznie Administratorowi na adres e-mail: !! admin@tankers.pl
5. Wszystkie nagrody z turniejów są wysyłane bezpośrednio do zwycięzcy turnieju poprzez system podarunkowy world of Tanks.
6. Tankers.pl nie jest stroną innych umów zawieranych za pośrednictwem konta Użytkownika w grze World of Tanks oraz na stronie Wargaming.pl i nie odpowiada za realizację świadczeń z nich wynikających.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Administrator dokłada wszelkich starań, by zakłócenia w działaniu Sklepu trwały jak najkrócej i nie niosły za sobą odczuwalnych dla Użytkowników skutków.

17.0 UŻYTKOWNICY PONIŻEJ 18. ROKU ŻYCIA

1. Jeżeli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, poproś rodzica lub opiekuna o przeczytanie i akceptację niniejszych Warunków świadczenia usług w Twoim imieniu, zanim zaczniesz korzystać z Usług.
2. Jeżeli Ty sam/a (lub w razie konieczności Twój rodzic bądź opiekun) nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki świadczenia usług, nie możesz korzystać z Usług lub jakiejkolwiek ich części ani uzyskać do nich dostępu.
3. Rejestrując się w celu utworzenia Konta (patrz punkt 5 „Twoje konto Wargaming” poniżej), oświadczasz, że jesteś „osobą fizyczną”, która ma więcej niż osiemnaście (18) lat lub której opiekun prawny zaakceptował i zgodził się na niniejsze Warunki świadczenia usług.
4. Potwierdzasz, że świadomie nie pozwolisz jakiejkolwiek osobie poniżej osiemnastego (18) roku życia korzystać z Usług i nie umożliwisz jej dostępu do nich bez nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego takiej osoby

18.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Tankers świadczy usługi polegające na udostępnieniu na swojej stronie Pakietów, które mogą być zakupione przez Użytkowników. W ofercie sklepu dostępne są Przedmioty pozyskiwane w legalny sposób i należące do firmy wargaming.net.
2. Aby dokonać zakupów niezbędne jest zalogowanie się w Sklepie za pomocą platformy Tankers.pl. Logowanie się w Sklepie poprzez stronę tankers.pl jest bezpieczne i nie powoduje przekazania żadnych danych ani uprawnień do konta Administratorowi.
3. Do korzystania ze strony Tankers.pl niezbędne jest urządzenie z dostępem do internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową z obsługą JavaScript oraz obsługą plików “Cookies”.
4. W przypadku wszelkich pytań i wątpliwosci użytkownik Tankers.pl może się skontaktować z administratorem, po napisaniu wiadomości do supportu Tankers.pl.
5. Tankers.pl skontaktuje się z użytkownikiem w ciągu 7 dni roboczych za pośrednictwem wiadomości prywatnej na stronie Tankers.pl .
6. Strona nie jest w żaden sposób powiązana z , Wargaming.net World of Tanks, Ani z innymi znakami handlowymi Wargaming.net.

19.0 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep korzysta z bezpiecznych systemów, aby zapewnić komfort i poczucie bezpieczeństwa Użytkownikom.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny. Po zmianie Regulaminu Administrator zobowiązuje się do publikacji nowej wersji Regulaminu na stronie głównej Tankers.pl.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
4. Rejestracja na Tankers.pl oznacza automatyczną akceptację niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
Regulamin obowiązuje od dnia 21.03.2020 r.Admin@Tankers.pl

1. Jak się zarejestrować do turnieju? 

Odp. Na naszej Stronie tankers.pl w zakładce wydażenia wybierz który konkurs cię interesuje, i kliknij zapisz się.(Pamiętaj żeby podać nick z gry) 

2. Co się stanie jeżeli spóźnię się na turniej? 

Odp. Gracz nie zależnie od długości spóźnienia zostaje automatycznie zdyskwalifikowany. 

3. Kiedy dostanę nagrodę z turnieju? 

Odp. Złoto w grze i inne nagrody są zazwyczaj wysyłane w ciągu tygodnia (maksymalnie dwóch) po zakończeniu turnieju. 

4. Nie dostałem zaproszenia / nie mogę wejść do pokoju. 

5. Kolejka na serwer i nie mogę się zalogować. Co robić? 

Odp. W takim przypadku gracz będzie na bieżąco informowany co następuje. 

6. Wyrzuciło mnie w trakcie bitwy, czy można tą bitwę powtórzyć? 

Odp. W zależności od przyczyny: * gracz stracił połączenie/ crash komputera… * serwer padł… 

7. Jak często organizujecie turnieje/eventy? 

8. Jakie są mniej więcej pule turniejów/eventów? 

Odp. Pule są w kwocie po między, 500-30000 golda, w zależności od turnieju. 

9. Jakie muszę spełnić wymagania? 

Odp. Każdy turniej ma w opisie zasady dotyczące czołgów. 

10. Co to jest Tankers.pl i kim jesteśmy? 

Odp. Wszelkie informacje o nas znajdują się na naszej stronie Tankers.pl w zakładce ‘O Nas’

Dodatkowe Informacje

Ograniczenia wyboru pojazdów
Jako ogólną zasadę przyjmuje się ograniczenie związane z wyborem pojazdów do tylko i wyłącznie tych z drzewa technologicznego.
Zezwala się na używanie pocisków i sprzętu eksploatacyjnego premium.
Jeżeli wybór pojazdów zostanie ograniczony, będzie to wyraźnie zaznaczone w regulaminie wewnętrznym organizowanego turnieju.
Zasady dla graczy
Gracze powinni być na bieżąco z zasadami turnieju oraz z informacjami zawartymi w odpowiednich wątkach na forum. Zachęcamy wszystkich graczy do zadawania wszelkich pytań w komentarzach pod danym postem lub za pośrednictwem e-maila.
Nazwy graczy muszą być zgodne z etyką oraz nie mogą namawiać do niczego wbrew fundamentalnym zasadom koegzystencji międzyludzkiej. Gracze, którzy naruszają zasady, zostaną zdyskwalifikowani.
Obraźliwe nazwy mogą zostać ukarane dyskfalifikacją z turnieju bądź permanentnym zakazem uczestnictwa w jakichkolwiek naszych turniejach.
Wszystkie nazwy muszą składać się ze znaków alfanumerycznych. Nie można stosować znaków specjalnych, niecenzuralnych słów itd. Wszystkie nazwy muszą być czytelne. Gracze łamiący tę zasadę mogą zostać zdyskwalifikowani bez ostrzeżenia.
Każdy gracz może grać wyłącznie w jednym zespole biorącym udział w danym turnieju, pucharze lub mistrzostwach.
Niedozwolone jest występowanie innej osoby w imieniu gracza. Zespół, który złamie tę zasadę, utraci w swoje nagrody.

Administracja
Administratorzy rozstrzygają wszelkie spory.
Decyzje administratorów są ostateczne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikowania zasad przed turniejem lub w jego trakcie. Informacje o zmianach zostaną opublikowane na Social Mediach Tankers.pl.
Skargi na naruszenie zasad gry są przyjmowane za pośrednictwem maila.
W przypadku sporu administrator skontaktuje się z kapitanami zespołów za pośrednictwem wiadomości prywatnej w grze.
Nagrody
Złoto w grze i inne nagrody są zazwyczaj wysyłane w ciągu tygodnia (maksymalnie dwóch) po zakończeniu turnieju.
Jeśli po upływie dwóch tygodni nie otrzymacie złota lub innych nagród, możecie zgłosić to publikując komentarz pod postem poświęconym danemu turniejowi, lub skontaktować się z organizatorami poprzez mail.
O ile nie określono inaczej, nagrody są przyznawane każdemu graczowi z osobna.
Jeśli dwa zespoły zdobędą tę samą liczbę punktów, ich miejsce zostanie ustalone na podstawie innych danych.
Rekompensata
Zawodnicy otrzymają rekompensatę w przypadku problemów technicznych niezwiązanych z ich własnym sprzętem.
Rekompensata nie zostanie przyznana automatycznie, lecz każdy przypadek będzie rozpatrywany osobno. W razie potrzeby obserwujcie Social Media, by dowiedzieć się więcej.
Skargi i powtórki
Powtórki z wszystkich gier muszą być nagrywane, a drużyny muszą być w stanie przedstawić powtórkę, jeśli zostaną o to poproszone. Jeśli wystąpi potrzeba wyświetlenia powtórki (np. w celu rozstrzygnięcia sporu między drużynami), administratorzy poinformują graczy, jak przesłać do nich pliki z powtórkami.
Powtórki można przesłać do serwisu World of Tanks Replays, gdzie będą łatwo dostępne.
W przypadku sporu skontaktujemy się z kapitanami drużyn po przez grę i będą oni musieli odpowiedzieć w ciągu 72 godzin. Jeśli gracze nie dostarczą powtórki, może to skutkować cofnięciem wygranej i usunięciem nagród.
Wszystkie działania, które nie są zgodne z duchem gry, takie jak ustawianie bitew i inne wykorzystywanie mechaniki gry, mogą skutkować dyskwalifikacją.
Inne
Informacje o formacie turnieju, rozmiarach drużyn i długości bitew będą umieszczane na stronach poszczególnych turniejów.
Przed każdym turniejem zapoznajcie się z nowymi informacjami i zasadami, by uniknąć ewentualnych niejasności.
W przypadku wątpliwości możecie zadawać pytania na dowolny temat na e-mail.

Bądź czujny !
Zaczynamy !

Ogranicza Cię tylko Twój garaż

Twoje marzenia stają się rzeczywistością…

©2020 Tankers.pl oparte na systemie WordPress. Stworzone przez LProject.eu w współpracy z Navys.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.